Menu

Zásady zpracování osobních údajů

I. 
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Nadační fond Zkruhu IČ 07699638 se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1168, PSČ 756 61 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Rožnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1168, PSČ 756 61
  email: zkruhu@gmail.com
  telefon: +420 602 715 116
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. 
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše následující údaje:
  • jméno a příjmení, popř. název obchodní firmy fyzické osoby – podnikatelem,
  • datum narození,
  • číslo občanského či jiného průkazu a dobu jeho platnosti,
  • trvalé a přechodné bydliště,
  • fakturační a doručovací adresa,
  • identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ),
  • bankovní spojení,
  • telefonní číslo a e-mailová adresa.

V případě poskytnutí osobních údajů třetích osob, např. při žádosti o založení sbírky pro tyto osoby, se zároveň zavazujete dotyčnou osobu o této skutečnosti informovat a jste povinni tuto seznámit s těmito zásadami zpracování osobních údajů a zajistit její písemný souhlas se založením sbírky pro ni a se zpracováním jejích osobních údajů Nadačním fondem pomoci.

Při Vašich návštěvách našich webových stránek můžeme shromažďovat informace o těchto Vašich návštěvách, jako jsou Vaše IP adresa, datum a čas přístupu, informace o Vašem operačním systému, webovém prohlížeči, Vaše chování na našich stránkách. Navštívíte-li naše webové stránky z Vašeho mobilního telefonu, tabletu apod., můžeme zpracovávat i informace o tomto zařízení. V těchto případech se však snažíme v maximální míře tyto informace anonymizovat tak, aby nebylo možné je přiřadit konkrétní osobě.

Při Vašich návštěvách našich webových stránek dále zpracováváme i cookies, tedy krátké textové soubory, jež zaznamenávají informace o Vaší návštěvě našich webových stránek. Prostřednictvím těchto souborů můžeme odlišit jednotlivé návštěvníky našich webových stránek.

III. 
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro plnění z uzavřené smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, darovací smlouvy či jiných závazků předpokládaných našimi darovacími podmínkami a pro účely našich oprávněných zájmů.

Jste-li oprávněným – obdarovaným, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem:

 • uzavření a evidence smluv uzavíraných mezi námi,
 • kontrola použití předmětného nadačního příspěvku,
 • evidence poskytnutých nadačních příspěvku zejména za účelem vedení řádného účetnictví a za účelem splnění dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů,
 • uveřejňování Vašeho příběhu na našich webových stránkách.

Jste-li žadatelem o založení sbírky, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem:

 • evidence žadatelů o založení sbírky,
 • posouzení Vaší žádosti.

Jste-li dárcem, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem:

 • evidence poskytnutých darů zejména za účelem vedení řádného účetnictví a za účelem splnění dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů,
 • uzavření a evidence darovacích smluv uzavíraných mezi námi.

Jste-li návštěvníkem našich webových stránek, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem:

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV. 
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje 
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. 
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 
  • jenž jsou spolupracovníci správce
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. 
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
  • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. 
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh či bezpečná přístupová hesla.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. 
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.11.2020.

Sleduj nás na sítích